Luận vế Quốc Ấn


Quốc Ấn thuộc thổ, chủ về thi cử, công danh, quyền tước và chức vị. Sao này chỉ đi với Thiên Tướng, Thiên Hình và Phục Binh làm thành bộ Binh Hình Tướng Ấn, bộ này tạo ra uy quyền được người vì nể.

Nhưng Quốc Ấn mà gặp Triệt kể như ấn tín bị vỡ mẻ công danh không thuận đạt Thiên Tướng hoặc Tướng Quân gặp Quốc Ấn đều hay cả. Như có câu phú:

“Nhật Lộc Mã tại Tỵ cung
Tràng Sinh, Phụ Bật hợp cùng phú vinh
Bằng gặp Tướng Ấn Binh Hình
Hễ thời loạn thế là thành công to”

Sao Quốc Ấn


QUỐC ẤN
Thổ
Qúy tinh. Chủ sự quyền quý

1. Ý nghĩa của quốc Ấn và một số sao khác:
–  Ấn, Cáo: được phong chức, ban quyền, tặng huy chương, hoặc được lên chức.
– Ấn, Binh, Tướng, Hình: quyền uy võ nghiệp hiển đạt, sĩ quan tham mưu xuất sắc.
– Ấn, Tướng, Tam Hóa: gặp vận hội may mắn lớn về quan trường, được hiển đạt về công danh
–  Ấn ngộ Tuần, Triệt: công danh trắc trở, thất bại; bị cách chức, bãi miễn sa thải; tranh cử thất bại.

2. Ý nghĩa của quốc Ấn ở các cung:
a. ở Mệnh, Quan, Phúc:
– phát quý, phát quang
– dòng dõi có khoa danh, uy thế
– hiển đạt, được giữ chính chức, có huy chương
–  Ấn ngộ Riêu : quý tốt.
– Ấn, Tướng, Khoa, Quyền : đại vinh hiển.
– Ấn, Hình, Tướng : hiển đạt uy danh.
– Lộc cơ Hồng, Ấn, Tấu : đắc thời hiển đạt.
b. ở Hạn:
– đắc thời, đắc quan, đắc khoa
– có huy chương, bằng khen
c. Ở Tử
– Ấn Quý,: con vinh hiển.

%d bloggers like this: