Luận về Thiên Quan – Thiên Phúc


Thiên Quan Thiên Phúc cộng với Thiên Tài Thiên Thọ gọi bằng “tứ thiện diệu” (bốn sao thiện). Tứ thiện diệu mang bốn tác dụng: Phúc, Lộc, Thọ và Tài Hoa. Thiên Quan là sao về quí nên cần hội với Tử Vi, Thái Dương, Thiên Lương nhất là Thiên Quan đứng gần các sao tiền tài, trước có tiền sau nên danh, kiểu giàu có rồi ứng cử dân biểu nghị sĩ chẳng hạn.

Thiên Quan gặp Xương Khúc, Hóa Khoa học giỏi nổi tiếng. Nói tóm lại Thiên Quan đóng vai phụ giúp cho những quí tinh đã sẵn sàng thành công.

Thiên Phúc chủ phúc cho nên đóng cung Phúc Đức tốt nhất khiến tinh thần thư thái, tâm ý hoan lạc, không quan hoài đến giàu nghèo, tiền bạc nhiều ít. Giàu mà đau ốm, giàu mà không vui không hạnh phúc kể như “phú ốc bần nhân” (nhà giàu người nghèo). Khi cung Phúc Đức gặp Thiên Phúc nhiều khó khăn trên tinh thần cuộc sống được giải cứu.

Thiên Phúc rất hợp với sao Thiên Đồng. Thiên Đồng bị Hóa Kị nhờ Thiên Phúc đỡ giảm nhẹ phiền não. Thiên Đồng cùng Thiên Phúc cuộc đời không tai nạn họa hại.

Thiên Phúc đứng với Tham Lang Hóa Lộc lại thành con người thiên về lối sống vật chất; đứng với Liêm Trinh Hóa Lộc thì nặng với sinh hoạt tình cảm. Thiên Phúc cùng Thiên Thọ đóng vào Mệnh, vào Phúc Đức hay Tật Ách đều tốt đẹp. Thiên Phúc tại Mệnh tinh thần thoải mái, tại Phúc Đức ít tai ách, tại Tật Ách không bị bệnh nặng hay cố tật, chết êm đềm. Mệnh có Thiên Phúc thủ từ tâm, mộ đạo.

Thiên Quan, Thiên Phúc


Thiên Quan quí nhân

Quan có nghĩa là chức quan (mỗi người giữ một việc gì để trị nước gọi là quan), ngôi quan (chỗ ngồi làm việc ở trong triều đình gọi là quan) hoặc là cái mũ

Thiên Phúc quí nhân

Phúc có nghĩa là sự tốt lành (Kinh Thi chia ra năm phúc: (1) Giàu (2) Yên lành (3) Thọ (4) Có đức tốt (5) Vui hết tuổi trời). Còn có nghĩa là giúp, tấm lòng, sự đùm bọc.

Theo VVT thì Thiên Quan là thần của Trời, Thiên Phúc là thần của Đất, chuyên ban phúc

Ngũ hành
Thiên Quan Quí Nhân hành Dương Hỏa
Thiên Phúc Quí Nhân hành Âm Thổ (LQT, VVT cho rằng hành Hỏa)
Kết hợp đủ bộ
Chỉ có bốn tuổi Ất, Mậu, Tân, Quí mới có đủ bộ

Quan Phúc: tuổi Mậu thì đồng cung (tại Mão), tuổi Ất, Tân, Quí thì tam hợp với nhau (Ất: Thìn – Thân, Tân: Tỵ – Dậu, Quí: Ngọ – Tuất), riêng tuổi Đinh thì có cách nhị hợp tại Dần – Hợi và tuổi Giáp thì có cách giáp Quan Phúc tại cung Thân (Mùi – Dậu)

Quan Phúc có đặc điểm là ngoại trừ tuổi Mậu và Thiên Phúc cho tuổi Canh, các tuổi khác thì sẽ kết hợp với Kình, Đà (hoặc cả hai) hay Lộc Tồn
Khi xét Quan Phúc thì cần xét trong mối quan hệ với các sao an theo năm, đặc biệt là có Khôi Việt hoặc Hao không. Có Khôi Việt thì gia tăng văn cách, có Hao thì chủ thay đổi hoặc hao tán

Ý nghĩa
Đây là hai phúc thiện tinh, chủ cứu khổn phò nguy, chủ gia tăng phúc thọ, giải trừ bệnh tật tai họa, hung nguy, đi với ác sát tinh không có hại, cư tại cung nào cũng chế khắc giải trừ bớt tai nạn họa hại, hội với sao nào cũng tốt cả. Hai sao này đóng đâu thì đem lại sự lành, sự thiện, là cứu khổ cứu nạn ở đó, gặp hạn xấu thì có thánh thần hoặc ân nhân giúp đỡ, tọa thủ tại Mệnh, Thân, Phúc, Thiên Di, Tật Ách rất hợp. Phú có câu:

Thiên Nguyệt Đức, Giải Thần tàng (có Giải Thần),
Cùng là Quan Phúc một làng trừ hung
(Thiên Đức, Nguyệt Đức, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc đều là các sao giải họa)

hoặc:
Quí nhân bất nhập Quí hương nan giải hung tinh chi hoạch nhiễu (17)
(Mệnh Thân có hung tinh quấy nhiễu nếu không có Thiên Quan, Thiên Phúc quí nhân hội họp tất không giải trừ được tai ương họa hại)

Tọa thủ tại Mệnh thì:
Nhân hậu, từ thiện, hiền lành, khoan hòa, hay làm việc thiện, hay giúp đỡ người, là người tu nhân tích đức
Có phật tính, có lòng hảo tâm, thiện ý, thương xót người, có đạo đức rất lớn, có đức độ
Có tín ngưỡng, tôn giáo, tin tưởng vào Phật Trời, nhân quả, dễ có khuynh hướng đi tu hoặc nghiêng về đạo giáo
Do hay giúp người nên cũng thường được người giúp lại
Có danh vị, nếu chiếu Thân Mệnh thì đỗ cao (TQT)
Thiên Quan, Thiên Phúc thủ trung,
Tôn tăng (tôn kính tăng sĩ), kính Phật, dốc lòng thiện gia
Thiên Quan, Thiên Phúc tu hành,
Tứ Sát vượng địa đã đành minh huy
Các bộ sao kết hợp
Quan Phúc đi với Khôi Việt thì rất có lợi cho công danh thi cử
Sao Quan, Phúc cùng Khôi Tinh, lâm chung Thân Mệnh đề danh bảng rồng (10)
(Mệnh Thân có Khôi Việt tọa thủ gặp Thiên Quan, Thiên Phúc thì thi đỗ cao)
Thiên Phúc gặp Tả Hữu thì làm về nghề thầy thuốc rất có ích, rất nổi tiếng, cứu giúp được nhiều người (Tả Hữu)
Phụ Bật Thiên Phúc đồng viên (đồng cung), ngôi cao chính viện, danh truyền y quan (9)
Tả Hữu Quan Phúc đồng sàn. Chính tinh đắc địa rõ ràng lương y
Phụ Bật Thiên Phúc nhàn cung. Ngôi cao chính viện, danh truyền y sư (VVT)
Phụ, Bật Thiên Phúc kia là. Chức quan tư viện ấm nhà y lâm (B108)

Hầu hết các tác giả đều đồng ý là như vậy ngoại trừ Quản Xuân Thịnh viết khác một chút:
Phụ Bật Khúc Tướng đồng viên. Ngôi cao chính viện, danh truyền y quan (QXT)
Thiên Quan rất hợp với Thiên Tướng tại cung Quan Lộc, chủ vinh hiển
Tự nhiên nên hiển vinh ghê,
Thiên Quan Thiên Tướng ở về cung Quan (vinh hiển) (B114)
Nhưng nếu Thiên Quan gặp Thiên Tướng, Tấu Thư và hung tinh hội họp tại Mệnh thì có quan điểm cho rằng chỉ là thầy phù thủy hoặc là thầy tu
Quan (Thiên Quan) phùng Tướng (Thiên Tướng) Tấu (Tấu Thư) nghề chi, Mệnh hung tà đạo tăng ni kẻo nào (24)
Quan điểm này cần phải kiểm tra lại trong thực tế vì có nhiều câu phú khác nhau về vấn đề này như:
Quan phùng Tướng Tấu nghề chi, Mệnh phùng tả đạo tăng ni kẻo nào

hoặc:
Quan Phù, Tấu, Tướng nghề chi, Mệnh phùng Tả Hữu tăng ni kẻo nào (QXT)
Quản Xuân Thịnh thì cho rằng Thiên Phúc gặp Thiên Cơ, Hồng Loan, Tang Môn thì khéo léo về may mặc:

Khéo nghề kim chỉ vá may,
Cơ, Tang, Hồng, Phúc ở rầy Mệnh cung (QXT)
nhưng cần xét lại câu phú trên, vì cũng có câu phú cho rằng:

Khéo nghề kim chỉ vá may,
Hồng Đào Tấu Vũ ở đầy Mệnh cung (NMB, VT)
Tử Tham Quan Phúc đồng cung: đi tu, cứu được nhiều người (VVT)
Cơ Nguyệt Đồng Lương, Quan, Phúc: lương y, là người hảo tâm, hay làm công tác xã hội (VVT)
Thiên Tướng Riêu Y Quan, Phúc: lương y chữa bệnh rất giỏi, bác sĩ rất giỏi (VVT)
Quan hay Phúc gặp Hình Kỵ hoặc Thiên Đồng hãm địa tại Nữ Mệnh: có lòng từ thiện nhưng hay thay đổi tính tình, ưa thích đồng bóng (VVT)
Quan Phúc tại các cung:

Giải trừ tai nạn họa hại do các ác sát tinh gây ra, gia tăng phúc thọ
Quan, Di, Mệnh: hay giúp đỡ người và được nhiều người giúp đỡ

Phúc Đức
Quan, Phúc: nhà có phúc lớn, mồ mả tiền nhân chôn gần chùa (TQT)
Thiên Quan: đất đại quí (NMB)
Thiên Quan gặp Xương Khúc Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc: văn khôi, cao sĩ (NMB)
Thiên Quan, Tham, Phá, Vũ: võ cách đến bậc công hầu (NMB)
Thiên Quan, Tuần, Triệt, Hoa Cái, Tấu Thư: xướng ca có tiếng tăm (NMB)
Thiên Quan, Đà, Kỵ, Riêu, Kiếp: bị tàn tật, hôn mê, ngu xuẩn (NMB)
Thiên Phúc: cuộc đất rất đẹp (NMB)
Thiên Phúc, Tử Phủ, Hồng Đào: trai làm phò mã, gái làm cung phi (NMB)
Thiên Phúc, Phá, Đà, Riêu, Kỵ, Tuần Triệt: là hung địa, trai làm đạo sĩ, ly tổ, phiêu lưu (NMB)

Điền
Có khi hiến tài sản cho việc nghĩa (VVT)

Tật Ách
Giảm trừ bệnh tật, tai nạn họa hại, bị bệnh có khả năng gặp thầy thuốc hay hoặc có người giúp đỡ

Tài
Hay dùng tiền bố thí, cúng dường, sử dụng tiền bạc vào mục đích lương thiện, xã hội (VVT)

Tử Tức
Có khả năng giải được cách hiếm muộn do Cô Quả gây ra
Thái Âm gặp Thiên Phúc tại cung Tử Tức thì đẻ con sinh đôi
Âm Dương sánh với Hỉ tinh (Thiên Hỉ),
Âm cùng với Phúc cũng sinh dị bào (B42)
NMB giải rằng Thái Âm Thái Dương gặp Thiên Hỉ ở Âm cung ở vào cung phúc cũng có anh chị em khác cha khác mẹ không hợp lý
Quản Xuân Thịnh thì ghi hơi khác:
Thái Âm hiềm có Thiên Cơ,
Âm cùng mấy Phúc đồng sinh lưỡng bào (QXT)

Hạn:
Được nâng đỡ trong công danh tiền bạc (VVT)
Cứu giải được một số tai họa hoặc giảm thiểu điều xấu do các sát tinh gây ra nếu có
Khả năng giải họa:
Không giải được sự thị phi đố kỵ do Cự Kỵ gây ra, giảm được xấu xa do Hóa Kỵ gây ra
Không giải được Thiên Tướng hay Tướng Quân gặp Tuần hay Triệt
Giải được hình khắc, hiếm muộn, cô đơn, hiếm hoi do Cô Quả gây ra, giải được cách hiếm muộn do Lộc Tồn gây ra, nhất là đi vơi Tả Hữu
Không giải được sự cô đơn do Đào Hồng Cô Quả gây ra
Không giải nổi cách đa phu do Đào Hồng gây ra, không giải nổi cách đa phu do Thiên Không Hóa Kỵ Hồng Loan gây ra, cho dù có đủ bộ
Không giải nổi Địa Không Đà La hãm địa đồng cung cho dù là có đủ bộ Quan Phúc, nhưng nếu có thêm Thiên Giải thì giải được
Không giải nổi tật về mắt (cận thị) do Thái Âm Hóa Kỵ Đà La gây ra
Đồng cung thì giải rất mạnh bộ Hình Riêu Không Kiếp, một sao thì không giải hết được
Không giải nổi Thiên Không, nhất là Thiên Không tại Tứ Mộ
Giải manh một sao Địa Không hoặc Địa Kiếp
Không giải hết bộ Hỏa Linh hội họp
Đủ bộ và nhất là khi kết hợp với Thiên Giải có khả năng giải được Địa Không, Linh Tinh hãm địa
Giải rất mạnh bộ Hình Riêu, nhưng không giải nổi Hình Riêu Cô Quả hội họp

Sao Thiên Quan – Thiên Phúc


Thiên Quan – Thiên Phúc
Hỏa
H: Tuất
Phúc tinh: chủ sự phò nguy cứu khổ.
Hai sao này đóng đâu cứu khổ cứu nạn ở đó.

1. Ý nghĩa của thiên quan, thiên phúc:
Cả 2 đều là phúc tinh và đồng nghĩa với nhau:
a. Về tính tình:
– có thiện tâm, nhân hậu, hiền lành, đức độ, hay làm việc thiện, hay cứu giúp người
– có tín ngưỡng, tin tưởng nơi Phật Trời, nhân quả
– có khiếu đi tu, có thể đắc quả
Hai sao này giống nghĩa với Tứ Đức và Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần
b. Về phúc thọ:
– chủ sự cứu giải tai họa, giảm bớt hung nguy
– giảm bệnh tật
– tăng phúc thọ do việc tu nhân tích đức, giúp người, người giúp

2. Ý nghĩa của Thiên quan, Thiên phúc và một số sao khác:
– Thiên Tướng, Riêu, Y và Thiên Quan, Thiên Phúc: bác sĩ rất mát tay, lương y chữa bệnh giỏi
– Cơ Nguyệt Đồng Lương, Thiên Quan, Thiên Phúc: lương y, người hảo tâm, phúc thiện, hay làm công tác xã hội.
– Tử, Tham đồng cung: đi tu, cứu độ được nhiều người.

3. Ý nghĩa của thiên quan, thiên phúc ở các cung:
Đóng ở bất luận cung nào, 2 sao này đều mang lại sự lành, sự thiện cho các cung đó. Tốt nhất là ở cung Mệnh, Thân, Phúc, Di, Tật.
Cung Quan hay Di, Mệnh:
Hay giúp đỡ người khác và được nhiều kẻ khác giúp đỡ.
Cung Tài:
Hay dùng tiền bố thí, cúng đường, sử dụng tiền bạc vào mục đích lương thiện, xã hội.
Cung Điền:
Có khi hiến điền, nhà cửa cho việc nghĩa.
Hạn:
Được nâng đỡ, giúp đỡ trong công danh, tiền bạc.

%d bloggers like this: