Luận về Thai Phụ – Phong Cáo


Thai Phụ Phong Cáo có tác dụng vào mệnh số giống như Tả Phụ, Hữu Bật. Có Tả Hữu còn thêm Thai Phong càng đắc lực. Nhưng chỉ Thai Phong thôi mà thiếu Tả Hữu thì Thai Phong là hư sức bề ngoài có khi còn thành dương dương tự đắc và vô dụng.

Thai Phụ cũng hay khi gặp Khôi Việt, Xương Khúc, Hóa Khoa trợ lực cho chuyện thi cử, cũng hợp cả với Tử Vi, Thái Dương Thiên Lương.Thai Phụ gặp các sao thuộc phú cách thì đỡ giàu bẩn. Thai Phụ Phong Cáo đi với các đào hoa tinh tạo ảnh hưởng làm dáng làm điệu.

Sách Phi Tinh Đẩu Số viết: Thai Phụ thuộc dương thổ là sao đài các, Phong Cáo thuộc âm thổ là sao hư trương
Hai sao này tuyệt đối phải dựa vào những sao khác, đứng chơ vơ là hết tồn tại.

Sao Phong Cáo


PHONG CÁO
Thổ
Cát tinh. Chủ bằng sắc công danh

1. Ý nghĩa của Thai, Cáo:
–  tự đắc, kiêu hãnh, tự phụ
– háo danh, hay khoe khoang
– chuộng hình thức bề ngoài
– lợi ích cho việc thi cử, cầu danh vì hai sao này chủ về bằng sắc, huy chương, công danh
Với 3 ý nghĩa đầu, Phong Cáo và Thai Phụ giống nghĩa với Hóa Quyền nhưng không mạnh bằng nhưng đi đôi thì nhất định ý nghĩa phải mạnh hơn, đặc biệt là có Quốc ấn đi kèm.

2. Ý nghĩa của phong cáo, thai phụ ở các cung:
– Phong Cáo, Thai Phụ đi chung mới đủ mạnh, nhất là đi cùng với cát tinh khác càng đẹp.
MỆNH – QUAN
– Cáo, Phụ, Xương Khúc, Khoa Quyền: hay
– Cáo, Phụ, Âm Dương : sáng sủa
– Cáo, Phụ, Tướng, ấn : rất quý hiển, được trọng dụng, có huy chương, tưởng lục
ĐIỀN
– Cáo, ấn, Thai Phụ: được ban cấp điền sản ăn lộc hay khẩn hoang.
HẠN
Cũng có nghĩa như đắc tài, đắc danh, đắc quan, được tiếng khen, có huy chương.
TỬ
Phong, An, Quang, Quý : con hiển đạt.
 NÔ
 Phong cáo : có người giúp đỡ.
Phong cáo gặp Thiên quan hay Thiên phúc có quý nhân giúp đỡ làm nên.

%d bloggers like this: