Luận về Phục Binh


Phục Binh đứng với Thiên Riêu ở Mệnh là người quyền thuật âm mưu nhiều thủ đoạn. Đứng một mình thì chỉ xảo trá vặt mà hay phản bội. Bởi thế mới có nguyên tắc Tướng Quân ở Mệnh, Phục Binh ở Thiên Di là hay vì nội Tướng ngoại Binh, ngược lại nội Binh ngoại Tướng chỉ không lớn mà hay man trá hoặc làm việc bằng mẹo vặt.

Nếu Phục Binh hay Phục Binh Thiên Riêu mà đứng vớinhiều sao bất lợi cho Mệnh cung thì lại là nạn nhân của thủ đoạn quyền thuật. Phục Binh gặp Đà La mọi chuyện mưu tính cứ kéo dài không xong.

Phục Binh gặp Linh Tinh Địa Kiếp dễ rơi vào phiền lụy mắc bẫy. Phục Binh gặp Quan Phù chiếu xung có rắc rối khẩu thiệt quan tụng. Phục Binh gặp Bệnh Phù đồng cung hoặc chiếu xung thì bệnh tật triền miên.

Có những câu phú về Phục Binh như sau:

– “Đào Hồng Diêu Hỉ trong ngoài
Lại gia Binh Tướng gái trai ngang tàng”

“Đào Hoa Thai Hỉ trong cung (Huynh Đệ)
Phá Quân Tướng Phục chiếu xung ở ngoài
Có chị em gái theo trai
Say mê đến nỗi hoang thai bỏ mình”

“Trong thời Tướng Phá Phục Binh
Ngoài thời Hoa Cái liên minh Đào Hồng
Bản cung đối chiếu tinh tường
Anh em có kẻ tư thông hẳn là “

(Ở cung Bào)

“Vợ chồng nay thuận mai hòa
Phục Binh Hóa Kị đóng tòa Phối cung”

– “Binh Hình gặp Hóa Kị xung
Đêm ngày cư xử ra lòng bạc đen”

– “Khốc Hư ngộ Dưỡng không đành
Tướng Binh xung phá hẳn danh hoang thai”

(Ở cung Tử Tức)

“Tử cung Thai Tướng Phục Binh
Vợ chồng ắt hẳn tư sinh thủa nào”

– “Gian tà Kiếp Sát Phục Binh
Khúc Xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần”

(Ở cung Tài Bạch)

“Cự Kị nên tránh đò sông
Phục Binh Hình Việt mắc vòng gươm đao”

(Ở cung Tật Ách)

“Phục Binh Thái Tuế Thiên Hình
Cùng người tranh cạnh tâm tình chẳng vui”

(Ở cung Phối)

“Phúc cung có kẻ chiến chinh
Tướng Binh Đế Tuyệt đóng thành ba phương”

– “Tướng Binh Tử Tuyệt phải là
Có người tử trận phương xa thuở nào”

(Ở cung Phúc Đức)

Sao Phục Binh trong khoa Tử Vi Việt phong phú hơn hẳn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: