Sao Thiên Trù


THIÊN TRÙ
Cát tinh. T.c : chủ sự ăn uống.

Thiên trù gặp Lộc ở cung Tài: tốt.
Hạn có Thiên trù gặp Lực sĩ: được ăn uống no say, gặp Tham Lang : được ăn uống linh đình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 67 other followers

%d bloggers like this: