Sao Thiên Quan – Thiên Phúc


Thiên Quan – Thiên Phúc
Hỏa
H: Tuất
Phúc tinh: chủ sự phò nguy cứu khổ.
Hai sao này đóng đâu cứu khổ cứu nạn ở đó.

1. Ý nghĩa của thiên quan, thiên phúc:
Cả 2 đều là phúc tinh và đồng nghĩa với nhau:
a. Về tính tình:
– có thiện tâm, nhân hậu, hiền lành, đức độ, hay làm việc thiện, hay cứu giúp người
– có tín ngưỡng, tin tưởng nơi Phật Trời, nhân quả
– có khiếu đi tu, có thể đắc quả
Hai sao này giống nghĩa với Tứ Đức và Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần
b. Về phúc thọ:
– chủ sự cứu giải tai họa, giảm bớt hung nguy
– giảm bệnh tật
– tăng phúc thọ do việc tu nhân tích đức, giúp người, người giúp

2. Ý nghĩa của Thiên quan, Thiên phúc và một số sao khác:
– Thiên Tướng, Riêu, Y và Thiên Quan, Thiên Phúc: bác sĩ rất mát tay, lương y chữa bệnh giỏi
– Cơ Nguyệt Đồng Lương, Thiên Quan, Thiên Phúc: lương y, người hảo tâm, phúc thiện, hay làm công tác xã hội.
– Tử, Tham đồng cung: đi tu, cứu độ được nhiều người.

3. Ý nghĩa của thiên quan, thiên phúc ở các cung:
Đóng ở bất luận cung nào, 2 sao này đều mang lại sự lành, sự thiện cho các cung đó. Tốt nhất là ở cung Mệnh, Thân, Phúc, Di, Tật.
Cung Quan hay Di, Mệnh:
Hay giúp đỡ người khác và được nhiều kẻ khác giúp đỡ.
Cung Tài:
Hay dùng tiền bố thí, cúng đường, sử dụng tiền bạc vào mục đích lương thiện, xã hội.
Cung Điền:
Có khi hiến điền, nhà cửa cho việc nghĩa.
Hạn:
Được nâng đỡ, giúp đỡ trong công danh, tiền bạc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: