Sao Quả Tú


Quả Tú
V: Hợi.
Thuộc Thổ.
Hung tinh. T.c : lạnh lùng, cô độc, keo kiệt. Chủ sự cô đơn.

– Quả tú thủ hay chiếu Mệnh cung = lạnh lùng, cô độc.
– Quả, Phục: hay nói xấu, nói nhảm.
– Quả, Kỵ:  thường bị người ta ghét bỏ.
– Quả, Đào ngộ Mã : đàn bà số phận lênh đênh.
CUNG BÀO có Quả tú: không có anh em. Quả tồn : con một.
CUNG TỬ có Quả tú : có con nuôi.
CUNG TÀI có Quả tú : giữ của khỏi hao tán.

CUNG THIÊN DI có Quả, Phá : đi đường hay bị nguy hiểm.
CUNG ĐIỀN có Quả tú : điền sản không hao tán.
CUNG PHÚC có Quả, Tang : trong họ thường có quả phụ… Quả, Triệt, Dưỡng : đời nào cũng có
nhà thất tự và có con nuôi. Quả, Tồn : độc đinh.
CUNG QUAN có Quả tú : công danh hèn kém.
CUNG THÊ có Quả, Phá, Không : nhân duyên trắc trở.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: